Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku prowadzi nabór osób zainteresowanych udziałem w Projekcie systemowym pn.:

"AKTYWNYM I ZINTEGROWANYM ZAWSZE LEPIEJ"

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

 

Podstawowe informacje o projekcie:

Czas trwania - 01.01.2012r. - 31.12.2012r.
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem ogólnym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród klientów PCPR w Radomsku i upowszechnienie pracy socjalnej w okresie: 01.01.2012 - 31.12.2012r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej (trwale lub na okoliczność projektu) i w szczególności należących do grupy osób:

  • niepełnosprawnych,
  • opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieży w wieku 15-25r.ż. znajdującej się w rodzinach zastępczych.

 W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

 • dla osób niepełnosprawnych

w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych
  • arteterapię

w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

  • sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym
  • kursy zawodowe

w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

  • zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo (na basenie lub muzykoterapię)
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • terapię psychologiczną
 • dla usamodzielniających się wychowanków:

w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

  • zajęcia w ramach doradztwa zawodowego

 w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

  • kursy zawodowe
  • sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych
  • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

  • terapię psychologiczną
 • dla młodzieży w wieku 15-25 roku życia pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (wychowującej się w rodzinach zastępczych):

w ramach instrumentu aktywizacji zawodowej:

  • zajęcia w ramach doradztwa zawodowego

w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej:

  • kursy zawodowe

w ramach instrumentu aktywizacji społecznej:

  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych

 w ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej:

  • terapię psychologiczną

dla wszystkich beneficjentów projektu oferujemy również udział w działaniach o charakterze środowiskowym, tj.:

 • spotkaniu integracyjnym
 • pikniku rodzin zastępczych
 • dwu lub trzydniowej wycieczce edukacyjno-kulturalnej
 • wyjeździe do kina lub teatru
 • konferencji podsumowującej realizację projektu połączonej ze spotkaniem wigilijnym

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem projektu mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku przy ul. Piastowskiej 21; pok. nr 4 (parter)

Tel./fax 44/683 44 22, 44/683 20 06

e-mail: biuro@pcpr.radomsko.pl

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

REALIZATOR PROJEKTU
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU

 

INSTYTUCJA
POŚREDNICZĄCA 2 STOPNIA

Powrót

 

PZdsOoN

Do pobrania

Linki
 
 
Projekt i wykonanie - PCPR w Radomsku